Stavanger Mekaniske AS

Stavanger Mekaniske har som målsetning å bli den foretrukne leverandør av mekaniske tjenester innen fabrikasjon av rør og stålkonstruksjoner.

Selskapet består av spesialiserte personer med lang erfaring innen rør og stålstrukturer innen norsk petroleumsindustri og øvrig landbasert industri. Selskapet er spesialisert rundt fabrikasjon av rør og stålkonstruksjoner, med tilhørende leveranser av tjenester innen oppmåling, engineering, prosjektledelse, fagpersonell og utleie av relatert utstyr.

Stavanger Mekaniske AS, org nr. 990 629 846, (tidligere IKM Mekaniske AS), eies av IKM

Stavanger Mekaniske AS har et etablert styringssystem for HMS og Kvalitet. Systemene er sertifisert i henhold til ISO 9001, ISO 3834-2, EN 1090 og ISO 14001. Stavanger Mekaniske er også registrert i Achilles JQS, Magnet og StartBANK.

Sertifikater:

Vesentlige miljøaspekter:

Stavanger Mekaniske erkjenner at enkelte av bedriftens aktiviteter kan ha en negativ innvirkning på miljøet. Vi har identifisert og fastslått at miljøaspektene med tilhørende forbedringspotensialer i vår organisasjon er:

 •  Avfall – potensiale for å redusere total mengde, samt å øke gjenvinningsgrad ved kildesortering
 • Kjemikalier – potensiale for å redusere mengde kjemikalier i vårt stoffkartotek og vurdere substitusjon og bruk av alternativer med mindre miljøpåvirkning
 • Utslipp via avløp – potensiale for å redusere fare for utslipp til ytre miljø

Vi overvåker disse miljøaspektene og har satt opp mål og tiltak med hensikt å redusere miljøpåvirkningen som resultat av våre aktiviteter.

Kvalitetspolitikk:

 • Vi skal utfører våre tildelte oppdrag i henhold til kundens krav
 • Vi skal levere det produktet våre kunder ønsker
 • Vi skal følge lover, forskrifter og etiske retningslinjer
 • Vi skal som et minimum dekke krav i NS-EN ISO 9001
 • Vi skal være sertifisert i henhold til relevante standarder
 • Vi skal lære av våre feil
 • Vi skal dokumentere vår kvalitet
 • Våre ansatte er vår viktigste ressurs
 • Vi skal kontinuerlig forbedre våre prosesser og systemer

HMS politikk:

 • Null skader, er vårt overordnede mål!
 • Ingen operasjon har prioritet over sikkerhet
 • HMS er det viktigste interne arbeidsområdet
 • Vi skal involvere våre arbeidstakere
 • Vårt arbeidsmiljø skal forebygge skade og sykdom
 • HMS er et linjeansvar i hele organisasjonen
 • Alle er ansvarlige for egen og andres sikkerhet
 • Vi skal følge lover, forskrifter og etiske retningslinjer
 • Vi skal skape tillit, trygghet og trivsel for våre ansatte og kunder
 • Vi skal sikre våre, og våre interesseparters verdier og informasjon
 • Risiko skal styres for å forbygge tap og skape verdier
 • Vi skal kontinuerlig forbedre våre HMS-rutiner og HMS arbeid

Miljøpolitikk:

 • Null utslipp til ytre miljø, vårt overordnede mål!
 • Vi skal utføre vårt arbeid på en slik måte at det har minst mulig miljømessige konsekvenser
 • Vi skal forebygge forurensning og redusere negative miljøpåvirkning
 • Vi skal følge lover, forskrifter og etiske retningslinjer
 • Vi skal jobbe systematisk med forbedring av vårt miljøavtrykk
 • Vi skal redusere mengden avfall og optimalisere vår ressursbruk
 • Alle har ansvar for å bidra til mindre forsøpling
 • Vi skal synliggjøre våre miljøaspekter
 • Vi skal ikke være til belastning for naboer og nærmiljø

Etiske retningslinjer:

 • Internasjonalt anerkjente menneskerettigheter skal til enhver tid følges
 • Vi skal ikke forskjellsbehandle eller trakassere på bakgrunn av kjønn, legning, rase/ nasjonalitet, alder, religion, funksjonsnedsettelse eller politisk overbevisning
 • Alle ansatte står fritt til å organisere seg i fagforeninger
 • Vi skal følge arbeidslovgivning og inngåtte kollektivavtaler
 • Vi skal til enhver tid forsøke å unngå bruk av mineraler som er utvunnet og selges fra land med væpnede konflikter, undertrykkelse og voldsbruk
 • Vi skal forsikre oss om at det ikke benyttes barn i arbeidet, heller ikke hos våre underleverandører
 • Vi skal ikke gi gaver, penger eller andre fordeler til privatpersoner eller bedrifter for å oppnå fordelaktig behandling