Stavanger Mekaniske AS

Stavanger Mekaniske har som målsetning å være den foretrukne leverandør av mekaniske tjenester innen fabrikasjon av rør og stålkonstruksjoner.

Selskapet består av spesialisert personell med lang erfaring innen rør og stålstrukturer innen norsk petroleumsindustri og øvrig landbasert industri. Selskapet er spesialisert rundt fabrikasjon av rør og stålkonstruksjoner, med tilhørende leveranser av tjenester innen oppmåling, engineering, prosjektledelse, fagpersonell og utleie av relatert utstyr.

Stavanger Mekaniske AS, org nr. 990 629 846, (tidligere IKM Mekaniske AS), eies av IKM

Stavanger Mekaniske AS har et etablert styringssystem for HMS og Kvalitet. Systemene er sertifisert i henhold til ISO 9001, ISO 3834-2, EN 1090 og ISO 14001. Stavanger Mekaniske er også registrert i Achilles JQS, Magnet og StartBANK.

Sertifikater:

Vesentlige miljøaspekter:

Stavanger Mekaniske erkjenner at enkelte av bedriftens aktiviteter kan ha en negativ innvirkning på miljøet. Vi har identifisert og fastslått at miljøaspektene med tilhørende forbedringspotensialer i vår organisasjon er:

 •  Avfall – potensiale for å redusere total mengde, samt å øke gjenvinningsgrad ved kildesortering
 • Kjemikalier – potensiale for å redusere mengde kjemikalier i vårt stoffkartotek og vurdere substitusjon og bruk av alternativer med mindre miljøpåvirkning
 • Utslipp via avløp – potensiale for å redusere fare for utslipp til ytre miljø

Vi overvåker disse miljøaspektene og har satt opp mål og tiltak med hensikt å redusere miljøpåvirkningen som resultat av våre aktiviteter.

Kvalitetspolitikk:

 • Vi skal utfører våre tildelte oppdrag i henhold til kundens krav
 • Vi skal levere det produktet våre kunder ønsker
 • Vi skal følge lover, forskrifter og etiske retningslinjer
 • Vi skal som et minimum dekke krav i NS-EN ISO 9001
 • Vi skal være sertifisert i henhold til relevante standarder
 • Vi skal lære av våre feil
 • Vi skal dokumentere vår kvalitet
 • Våre ansatte er vår viktigste ressurs
 • Vi skal kontinuerlig forbedre våre prosesser og systemer

HMS politikk:

 • Null skader, er vårt overordnede mål!
 • Ingen operasjon har prioritet over sikkerhet
 • HMS er det viktigste interne arbeidsområdet
 • Vi skal involvere våre arbeidstakere
 • Vårt arbeidsmiljø skal forebygge skade og sykdom
 • HMS er et linjeansvar i hele organisasjonen
 • Alle er ansvarlige for egen og andres sikkerhet
 • Vi skal følge lover, forskrifter og etiske retningslinjer
 • Vi skal skape tillit, trygghet og trivsel for våre ansatte og kunder
 • Vi skal sikre våre, og våre interesseparters verdier og informasjon
 • Risiko skal styres for å forbygge tap og skape verdier
 • Vi skal kontinuerlig forbedre våre HMS-rutiner og HMS arbeid

Miljøpolitikk:

 • Null utslipp til ytre miljø, vårt overordnede mål!
 • Vi skal utføre vårt arbeid på en slik måte at det har minst mulig miljømessige konsekvenser
 • Vi skal forebygge forurensning og redusere negative miljøpåvirkning
 • Vi skal følge lover, forskrifter og etiske retningslinjer
 • Vi skal jobbe systematisk med forbedring av vårt miljøavtrykk
 • Vi skal redusere mengden avfall og optimalisere vår ressursbruk
 • Alle har ansvar for å bidra til mindre forsøpling
 • Vi skal synliggjøre våre miljøaspekter
 • Vi skal ikke være til belastning for naboer og nærmiljø

Etiske retningslinjer:

 • Internasjonalt anerkjente menneskerettigheter skal til enhver tid følges
 • Vi skal ikke forskjellsbehandle eller trakassere på bakgrunn av kjønn, legning, rase/ nasjonalitet, alder, religion, funksjonsnedsettelse eller politisk overbevisning
 • Alle ansatte står fritt til å organisere seg i fagforeninger
 • Vi skal følge arbeidslovgivning og inngåtte kollektivavtaler
 • Vi skal til enhver tid forsøke å unngå bruk av mineraler som er utvunnet og selges fra land med væpnede konflikter, undertrykkelse og voldsbruk
 • Vi skal forsikre oss om at det ikke benyttes barn i arbeidet, heller ikke hos våre underleverandører
 • Vi skal ikke gi gaver, penger eller andre fordeler til privatpersoner eller bedrifter for å oppnå fordelaktig behandling

SVGMEK ønsker å bidra aktivt for å være med på å nå FNs bærekraftsmål mot 2030 og støtter lokale og nasjonale organisasjoner:

 • Røde Kors
 • SIF håndball J-15
 • Norsk Sveiseteknisk Forbund
 • Stavanger Oilers

Tillit fra samfunnet, kunder, ansatte og andre interessenter kan kun oppnås ved å holde høy etisk standard ved alltid å overholde gjeldende lover, opptre sosialt og miljømessig ansvarlig og ved å anvende etiske prinsipper i vår forretningsførsel.

 • Internasjonalt anerkjente menneskerettigheter skal til enhver tid følges
 • Vi skal ikke forskjellsbehandle eller trakassere på bakgrunn av kjønn, legning, rase/nasjonalitet, alder, religion, funksjonsnedsettelse eller politisk overbevisning
 • Alle ansatte står fritt til å organisere seg i fagforeninger
 • Vi skal følge arbeidslovgivning og inngåtte kollektivavtaler
 • Vi skal til enhver tid unngå bruk av mineraler som er utvunnet og selges fra land med væpnede konflikter, undertrykkelse og voldsbruk
 • Vi skal forsikre oss om at det ikke benyttes barn i arbeidet, heller ikke hos våre underleverandører
 • Vi skal ikke gi gaver, penger eller andre fordeler til privatpersoner eller bedrifter for å oppnå fordelaktig behandling

Varsling av kritikkverdige forhold gir SVGMEK mulighet til å avdekke og utbedre uønskede forhold. Med kritikkverdige forhold menes forhold som er til fare for liv eller helse, trakassering eller diskriminering, korrupsjon og økonomisk kriminalitet, brudd på lover, regler eller etiske retningslinjer, brudd på taushetsplikten og uetiske handlinger. Enhver gjengjeldelse mot den som på forsvarlig måte varsler er ulovlig. Alle ansatte, innleide og tredjeparter som SVGMEK har et forretningsforhold med (leverandører, kunder etc.) oppfordres til å varsle dersom de observerer kritikkverdige forhold i selskapet.

SVGMEK vil bidra aktivt for å være med på å nå FNs bærekraftsmål mot 2030. Vi har prioritert tre målsetninger der vi mener SVGMEK kan være med på å gjøre en forskjell.

Delmål 8.5 – Innen 2030 oppnå full og produktiv sysselsetting og anstendig arbeid for alle kvinner og menn, inkludert ungdom og personer med nedsatt funksjonsevne, og oppnå lik lønn for likt arbeid.

Delmål 8.6 – Innen 2020 betydelig redusere andelen unge som verken er i arbeid, under utdanning eller opplæring.

Delmål 8.8 – Beskytte arbeiderrettigheter og fremme et trygt og sikkert arbeidsmiljø for alle arbeidstakere, inkludert arbeidsinnvandrere og særlig kvinnelige innvandrere, og arbeidstakere i et usikkert arbeidsforhold.

SVGMEK jobber for å inngå lærekontrakter innen våre fagområder (elektronisk oppmåling, industrirørlegger-, platearbeider- og sveisefaget) med lokale ungdommer. Vi sørger for en fast og trygg overgang til arbeidslivet, og gir jobb og mulighet til lærlinger. Hos oss har alle ansatte helseforsikring. Vi har en aktiv fagforening, og alle ansatte står fritt til å organisere seg (Delmål 8.6).

SVGMEK tilbyr arbeidstrening i samarbeid med Rogaland Fylkeskommune, NAV og Fretex Jobbsmak for å inkludere flere i arbeidslivet. Vi sørger for trygge rammer og gir jobb og mulighet til unge voksne, arbeidsinnvandrere og andre personer som av ulike årsaker har falt utenfor studier eller arbeidslivet. Vi har flere fast ansatte som med små tilpasninger og tilrettelegging fungerer veldig godt i jobb og er et viktig tilskudd til vårt fellesskap (Delmål: 8.5, 8.6 og 8.8).

SVGMEK jobber aktivt for at forskjellsbehandling eller trakassering på bakgrunn avkjønn, legning, rase/nasjonalitet, alder, religion, funksjonsnedsettelse eller politisk overbevisning ikke skal forekomme på arbeidsplassen. Vi skal til enhver tid følge arbeidslovgivning og inngåtte kollektivavtaler. Vi har som mål å registrere 50 positive observasjoner knyttet til arbeidsmiljø årlig (Delmål 8.8).

Delmål 12.5 – Innen 2030 redusere avfallsmengden betydelig gjennom forebygging, reduksjon, materialgjenvinning og ombruk.

SVGMEK har inngått kontrakt med Rogaland Gjenvinning for å forbedre vår avfallshåndtering med hjelp fra ekte Søppelhelter. Vi er Pilotbedrift i deres nye satsning «Miljøløftet». Ved hjelp av opplæring av våre ansatte, og god tilrettelegging for kildesortering, gjennomfører vi tiltak for gjenbruk og effektiv kildesortering (Delmål 12.5).

SVGMEK returnerer EE-avfall og brukt IT-utstyr via GOITLoop via vår leverandør Atea. Dette sikrer resirkulering og sikker sletting av data, og klargjøring for ombruk av utstyr som vi ikke lenger bruker (Delmål: 12.5).

Delmål 13.3 – Styrke enkeltpersoners og institusjoners evne til å motvirke, tilpasse seg og redusere konsekvensene av klimaendringer og deres evne til tidlig varsling, samt styrke kunnskapen og bevisstgjøringen om dette.

SVGMEK erkjenner at enkelte av våre aktiviteter kan ha negativ innvirkning på miljøet. Vi har en miljøpolitikk som er styrende for vårt miljøengasjement, og har forpliktet oss til å jobbe systematisk for å forbedre vårt miljøavtrykk ved å redusere vårt klimautslipp. SVGMEK er sertifisert innen ISO 14001:2015, og denne sertifiseringen dokumenterer at vi har kartlagt våre miljøaspekter og håndterer og reduserer disse gjennom måling og handlingsplaner (Delmål: 13.3).

Gjennom prosjektet «Miljøløftet» ved Rogaland Gjenvinning øker vi vår interne kompetanse og bevisstgjøring ved å utdanne interne Søppelhelter. Søppelheltene utarbeider miljømål med tilhørende tiltak i arbeidet med å redusere vårt klimaavtrykk. De jobber aktivt «innenfra og ut» for å sikre god kildesortering i alle ledd fra arbeidsbordet via tippeskuff, konteiner og videre til vår avfallsleverandør (Delmål: 13:3).

Stavanger Mekaniskes arbeid med menneskerettigheter og etisk handel

 

 1. Innledning

Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold («Åpenhetsloven») trådte i kraft 1. juli 2022. Stavanger Mekaniske AS er omfattet av lovens virkeområder, jf. Åpenhetsloven §§ 2 og 3.

I dette dokumentet redegjør vi for selskapets arbeid med aksomhetsvurderinger knyttet til menneskerettigheter, anstendige arbeidsforhold og etisk handel i tråd med kravene i åpenhetsloven. Med aksomhetsvurderinger menes prosessen hvor vi kartlegger, forebygger, begrenser, reparerer og gjør rede for hvordan vi håndterer eksisterende og mulige negative konsekvenser av vår virksomhet.

 1. Organisering

Stavanger Mekaniske AS inngår i et konsern med flere selskaper, heleid av IKM Gruppen. Redegjørelsen gjelder for Stavanger Mekaniske AS.

Daglig leder har hovedansvaret for oppfølging og etterlevelse av Åpenhetsloven og delegerer mandat til utførende medarbeidere. HMSK leder er ansvarlig for praktisk gjennomføring og koordinering, inkludert identifisering av risiko/avvik, tiltak og oppfølging av effekt.

Ansvar, mandat og retningslinjer er forankret hos styret.

 1. Driftsområde

Selskapet er spesialisert rundt fabrikasjon av rør og stålkonstruksjoner i alle materialkvaliteter, med tilhørende leveranser av tjenester innen elektronisk oppmåling, engineering, prosjektledelse, fagpersonell og utleie av relatert utstyr i hele Norge.

 1. Retningslinjer for håndtering av samfunnsansvar og forankring

Det er etablert en veileder som skal sikre at Stavanger Mekaniske oppfyller krav til å utføre og redegjøre for aksomhetsvurderinger, samt ivareta informasjonsplikten i loven. Veilederen inneholder prosess for praktisk gjennomføring av dette og behandling av innsynsbegjæring.

Forretningsetikk, bærekraft og samfunnsansvar er integrert i Stavanger Mekaniskes virksomhet. Vi er forpliktet til å drive virksomheten på etisk og bærekraftig vis. Våre etiske retningslinjer er fundamentert i FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter, FNs Global Compact og Erklæringen om fundamentale prinsipper og arbeidsrettigheter. I tillegg arbeides det aktivt for å nå FNs bærekraftsmål.

 1. Retningslinjer for å håndtere faktiske og potensielle negative konsekvenser

Innkjøpsprosessen og risikovurderinger av leverandører er viktig i arbeidet med å fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Leverandører identifiseres ved bruk av regnskapsdata for å identifisere hvem som har fakturert oss i foregående periode, og klassifiseres i «kritiske leverandører», «godkjente leverandører» og «leverandører ikke underlagt godkjenning» for å sikre hensiktsmessig oppfølging.

Etiske retningslinjer for våre leverandører er utarbeidet og skal godkjennes og signeres av leverandører som en del av godkjenningsprosessen. Et spørreskjema blir også sendt til leverandører for egenevaluering og utfylling av leverandørens arbeidsmiljøstyring, styringssystemsertifiseringer, bransjesertifiseringer samt andre kvalifiseringer og godkjenninger. Spørreskjemaet viser om leverandørene vi vurderer som risikofaktorer har tilfredsstillende svar på våre spørsmål.

 1. Aksomhetsvurderinger som er foretatt

Vi bruker en risikobasert tilnærming der vi retter arbeidet vårt mot de områdene hvor risiko for mennesker, samfunn og miljø er størst. Som en del av våre aktsomhetsvurderinger har Stavanger Mekaniske gjort en risikovurdering av leverandører. Kartlegging og risikoklassifisering har ikke identifisert faktiske negative konsekvenser, eller vesentlig risiko for negative påvirkninger på menneskerettigheter eller anstendig arbeidsforhold. Vi har likevel konkludert med at anskaffelse av logistikktjenester, metaller og arbeidstøy kan ha moderat risiko og skal prioriteres i vårt videre arbeid.

Vår kjennskap tilsier at risikoen for avvik stort sett dreier seg om anstendige arbeidstakerforhold, og vi er opptatt av at arbeidstakerne skal ha betingelser i tråd med FNs verdenserklæring om menneskerettigheter.

 1. Tiltak og effekt

Hvilke tiltak som er egnede for å motvirke faktiske eller potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, må avgjøres konkret i lys av den identifiserte negative konsekvensen, om risikoen ligger hos en leverandør eller lenger ned i leverandørkjeden og hvilke tiltak som må antas å kunne ha virkning. I enkelte tilfeller betraktes vi som en liten og ubetydelig kunde, dette vil i mange sammenhenger være avgjørende for hvilken reel påvirkning vi kan ha gjennom innførte tiltak.

Eksempler på mulige tiltak er å søke å påvirke leverandør for å minimere risiko og reparere eventuelle brudd gjennom dialog, eller gjennomføring av revisjoner, oppfølgingsmøter med handlingsplaner, eller nye, skjerpede avtaleforpliktelser.

 1. Relevante dokumenter
 •  Veileder for aksomhetsvurderinger
 • Godkjenning og oppfølging av leverandører
 • Code of conduct
 • Etiske retningslinjer for Stavanger Mekaniskes leverandører
 • Spørreskjema til leverandører
 • Overordnet risikovurdering SVGMEK
 • Etiske retningslinjer
 • HMS politikk
 • Miljø politikk